Algemene voorwaarden MAV Techniek BV

Download hier de algemene voorwaarden als PDF

Algemene verkoop-,verhuur, levering en betalingsvoorwaarden van MAV Techniek B.V.

Artikel 1 Definities

A. In deze algemene voorwaarden wordt onder MAV Techniek B.V. verstaan: MAV Techniek B.V. gevestigd te Limmerick 18 in Amsterdam.

B. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘wederpartij’ verstaan: de natuurlijke- of rechtspersoon ten behoeve van wie op basis van onderstaande algemene voorwaarden zaken worden vervaardigd, verhuurd, geïnstalleerd en/of geleverd dan wel diensten worden geleverd door MAV Techniek B.V..

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MAV Techniek B.V., overeenkomsten tot levering, en/of vervaardiging van zaken en/of het verrichten van diensten, alsmede op de leveringen en opleveringen, tenzij uitdrukkelijk met MAV Techniek B.V. anders is overeengekomen. Verwijzingen door wederpartijen naar hun eigen voorwaarden worden door MAV Techniek B.V. niet aanvaard.

Artikel 3 Offertes

A. Alle aanbiedingen, ongeacht of deze bij speciale offertes, in prijscouranten, catalogi of  voorraadopgaven of anderszins zijn gedaan zijn -tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geheel vrijblijvend.

B. Alle bij aanbiedingen verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig
mogelijk opgegeven. Deze zijn slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.
MAV Techniek B.V. is niet verplicht detailgegevens te verstrekken tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

C. Alle overeenkomsten, ook indien zij door al dan niet in dienst van MAV Techniek B.V. zijnde
tussenpersonen zijn bemiddeld, komen pas tot stand, nadat deze door MAV Techniek B.V., dan wel door
een hem uitdrukkelijk daartoe gemachtigde, schriftelijk of mondeling zijn bevestigd, dan wel
zonder voorafgaande opdrachtbevestiging zijn uitgevoerd.

D. De schriftelijke opdrachtbevestiging wordt correct- en akkoord bevonden geacht, tenzij binnen 4 dagen na de verzending door MAV Techniek B.V. schriftelijke bezwaren zijn ontvangen.

E. Indien wederpartij uitdrukkelijk verzoekt om het uitbrengen van een offerte doch de opdracht waarop de offerte heeft binnen 2 maanden uitblijft, dan kunnen -zover gebruikelijk- de kosten die MAV Techniek B.V. heeft moeten maken om zijn offerte te kunnen verstrekken in rekening worden gebracht.

 

Artikel 4 Wijzigingen in de overeenkomst

A. Indien, nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dienen deze tijdig en schriftelijk ter kennis van MAV Techniek B.V. te worden gebracht. Worden deze wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de correcte tenuitvoerlegging van een en ander voor rekening van wederpartij.

B. MAV Techniek B.V. houdt zich het recht voor om op grond van wijzigingen in de opdracht, eventueel een wijziging in de prijs aan te brengen.

C. Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de vóór de veranderingen overeengekomen levertijd door MAV Techniek B.V. wordt overschreden.

 

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

A. MAV Techniek B.V. bepaalt de wijze waarop volgens hem de opdracht dient te worden uitgevoerd. Hij heeft de plicht desgevraagd de wederpartij tevoren in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering vorm wordt gegeven, tenzij dit in strijd is met de opdracht.

B. MAV Techniek B.V. is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij, de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit zijns inziens een goede of efficiëntie-uitvoering van de opdracht bevordert, tenzij dit in strijd is met de opdracht.

 

Artikel 6 Informatie- en medewerkingspicht wederpartij

A. De wederpartij zorgt er voor dat alle gegevens welke MAV Techniek B.V. redelijkerwijze nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste vorm in het bezit komen van MAV Techniek B.V.. Tevens verschaft de wederpartij alle noodzakelijke medewerking aan de uitvoering van de opdracht.

B. MAV Techniek B.V. heeft het recht de uitvoering van de opdracht te schorten tot het moment dat de wederpartij aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen zal hebben voldaan.

C. Wederpartij is gehouden om de schade die MAV Techniek B.V. door deze vertragingen lijdt te vergoeden.

 

Artikel 7 Prijzen

A. De prijzen van MAV Techniek B.V. zijn exclusief omzetbelasting, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, opbouwen en afbreken, vervoer en verzekering, tenzij anders overeengekomen.

B. De prijzen van MAV Techniek B.V. zijn berekend voor levering af bedrijf MAV Techniek B.V.. Bij levering elders, op verzoek van de wederpartij, zijn de hieraan verbonden meerkosten voor rekening van de wederpartij.

C. Prijsopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van sluiten van de overeenkomst geldende prijzen.

D. Indien na sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, grondstoffen of halffabricaten, lonen, premies van welke aard dan ook, vrachten, belastingen, valutakoersen en/of andere factoren, die de prijs van de zaken of diensten meebepalen een wijziging ondergaan, is MAV Techniek B.V. gerechtigd deze wijzigingen dienovereenkomstig aan de wederpartij door te berekenen.

E. Indien deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zal wederpartij zijnerzijds het recht hebben, mits schriftelijk binnen 3 dagen na kennisneming van de prijsverhoging aan MAV Techniek B.V. meegedeeld, de verstrekte opdracht terug te nemen en te volstaan met het vergoeden van reeds gepresteerde, op basis van de vóór de verhoging geldende prijzen.

F. het bepaalde in sub E van dit artikel is niet van toepassing op prijsverhogingen waartoe MAV Techniek B.V. op grond van wettelijke bepalingen verplicht dan wel bevoegd is.

 

Artikel 8 Levering

A. De verhuurde zaken worden in goede staat ter beschikking gesteld en moeten door de wederpartij in dezelfde staat, behoudens normale slijtage, worden teruggeleverd onmiddellijk na afloop van de in de desbetreffende huurovereenkomst gegeven huurtermijn.

B. De wederpartij is verplicht het geleverde terstond bij aflevering op gebreken te controleren. Reclames achteraf kunnen niet in behandeling worden genomen.

C. De wederpartij dient zelf de gehuurde zaken bij MAV Techniek B.V. op te halen en na beëindiging van de huurovereenkomst direct terug te bezorgen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen.

D. Indien de gehuurde zaken worden afgeleverd inclusief reserveonderdelen, dienen bij vervanging van onderdelen de vervangen onderdelen ingeleverd te worden. Indien dit niet het geval is, is de wederpartij verplicht de tegenwaarde van de vervangen onderdelen te vergoeden aan MAV Techniek B.V.. Zo nodig wordt de tegenwaarde van het vervangen onderdeel gecompenseerd met de waarborgsom.

E. Indien MAV Techniek B.V. zich jegens opdrachtgever heeft verplicht de gehuurde zaken aan de wederpartij te bezorgen, zal MAV Techniek B.V. ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden. Overschrijding van de levertijd kan echter nimmer aanspraak doen maken op schadevergoeding, tenzij wederpartij schriftelijk heeft bepaald dat er sprake is van een fatale termijn, dan zulks duidelijk uit de overeenkomst blijkt.

F. Vanaf het moment van afzondering van zaken t.b.v. de wederpartij geschiedt zulks en zijn deze voor eigen rekening en risico.

G. Wanneer door MAV Techniek B.V. verhuurde zaken, na aan wederpartij te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd wegens redenen welke niet voor risico zijn van MAV Techniek B.V., staan zij gedurende de overeengekomen huurperiode tot zijn beschikking. De zaken worden gedurende voornoemde huurperiode opgeslagen voor rekening en risico van wederpartij.

 

Artikel 9 Transport

A. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door wederpartij aan MAV Techniek B.V. is verstrekt, door MAV Techniek B.V. bepaald, zonder dat MAV Techniek B.V. hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.

B. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

 

Artikel 10 Gebruiksvoorwaarden

A. wederpartij is verplicht:vrijwaren;

a. als goed huisvader over de gehuurde zaken te waken en uitsluitend voor het doel waarvoor de zaak is bestemd te gebruiken overeenkomstig de bedieningsvoorschriften;

b. geen wijzingen aan het gehuurde te brengen;

c. MAV Techniek B.V. ten allen tijde de toegang tot gehuurde zaken te verschaffen;

d. aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en MAV Techniek B.V. te dien aanzien te

e. de gehuurde zaken behoudens schriftelijke toestemming niet ter beschikking aan derden te stellen c.q. aan

B. Wederpartij is verplicht MAV Techniek B.V. onmiddellijk te waarschuwen bij beslag op roerende- en/of onroerende zaken van wederpartij, of op de onderhavige gehuurde zaken, onder mededeling van de naam van de beslagleggende deurwaarder, curator of bewindvoerder en is voorts verplicht hen de huurovereenkomst te doen toekomen.

C. Indien de installatie van de zaken door ons wordt uitgevoerd, dient de wederpartij alle ter plaatse aanwezige hulpmiddelen kosteloos ter beschikking te stellen. In elk geval dient de wederpartij voor elektriciteit van een voldoende voltage en vermogen zorg te dragen.

D. Indien wederpartij bij het laden/lossen van de gehuurde zaken gebruik maakt van de arbeid van MAV Techniek B.V. en/of diens medewerkers worden degenen die bij deze werkzaamheden behulpzaam zijn geacht hun diensten te verrichten onder toezicht en de verantwoordelijkheid van de wederpartij en is de wederpartij ook te dien aanzien bij schade gedurende het lossen/laden jegens MAV Techniek B.V. aansprakelijk.

 

Artikel 11  Zekerheidsstelling

A. MAV Techniek B.V. is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de wederpartij te verlangen.

B. Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt aangetoond of de rechtsvorm van de wederpartij is gewijzigd, heeft MAV Techniek B.V. het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde en nog niet verwerkte terug te nemen, onverminderd de aan MAV Techniek B.V. alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens verrichte werkzaamheden en gedane leveringen en gemaakte kosten.

 

Artikel 12 Waarborgsom

A. MAV Techniek B.V. kan bij het ondertekenen van het contract en/of bij het in ontvangst nemen van de gehuurde zaken door de wederpartij vorderen dat een waarborgsom wordt betaald, ter grootte als door MAV Techniek B.V. te bepalen.

B. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.

 

Artikel 13 Betaling

A. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt betaling in als betalingsmiddel geldende Nederlandse valuta of Euro’s hetzij à contant aan MAV Techniek B.V. hetzij via overboeking op een door MAV Techniek B.V. aan te wijzen bank- dan wel girorekening bij de levering van de zaken of onmiddellijk na het verrichten van diensten. Gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling kan in sommige gevallen worden geëist. De op onze afschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. Betaling in vreemde valuta en/of buiten Nederland, geschiedt voor risico van de wederpartij.

B. Bij aankopen op rekening, welke uitsluitend geschieden na voorafgaande toestemming van MAV Techniek B.V., dient betaling door MAV Techniek B.V. te zijn ontvangen binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen..

 

Artikel 14 Wanprestatie van de wederpartij

A. Indien de wederpartij niet, niet tijdig, niet deugdelijk of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsplicht of aan enige andere bepaling van de overeenkomst heeft voldaan, op diens zaken beslag gelegd krijgt, surseance van betaling aanvraagt, of diens faillissement wordt aangevraagd, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het totale aan MAV Techniek B.V. verschuldigde bedrag zonder sommatie of ingebrekestelling -ongeacht eerder gemaakte termijnafspraken

m.b.t. de betaling- terstond opeisbaar.

B. Het onder A bedoelde bedrag wordt verhoogd met vertragingsrente van 2% per maand gerekend vanaf de factuurdatum (een gedeelte van een maand voor een gehele maand rekende) over het bruto factuurbedrag, tot aan het tijdstip van algehele voldoening.

C. in de onder A bedoelde gevallen heeft MAV Techniek B.V. eveneens het recht de uitvoering van nog lopende overeenkomst op te schorten c.q. elke overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk, zulks ter keuze van MAV Techniek B.V., zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder welke gehoudenheid van de zijde van MAV Techniek B.V. dan ook tot welke vergoeding dan ook jegens de wederpartij, één en ander zover dit door de wanprestatie dan wel door de omstandigheden wordt gerechtvaardigd.

D. Wanneer MAV Techniek B.V. genoodzaakt is een onbetaald gebleven factuur ter incasso uit handen te geven aan derden (advocaat, deurwaarder, incassobureau e.d.) is MAV Techniek B.V. gerechtigd aan de debiteur een vergoeding te berekenen wegens door MAV Techniek B.V. gemaakte kosten -van tenminste 15% van de bruto factuurwaarde (met een minimum van 120,- Euro)- zulks vermeerderd met 12,-Euro administratiekosten)

E. Indien wederpartij buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan MAV Techniek B.V. terug (te laten) bezorgen direct na afloop van de huurtermijn zoals in de huurovereenkomst is bepaald, dient de wederpartij een door MAV Techniek B.V. redelijkerwijs te bepalen schadevergoeding te betalen tenminste gelijk aan de huurderving of vervangingskosten die ontstaan door overschrijden van genoemde huurtermijn.

 

Artikel 15 Recht van Retentie

MAV Techniek B.V. is gerechtigd om zaken die MAV Techniek B.V. van en voor de wederpartij onder zich heeft, onder hem te houden tot voldoening van alle kosten die MAV Techniek B.V. besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van voornoemde wederpartij, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere zaken van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten een genoegzame zekerheid heeft gesteld.

 

Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud

A. Alle door MAV Techniek B.V. geleverde zaken of te leveren zaken blijven eigendom van MAV Techniek B.V. zolang de wederpartij de factuur met betrekking tot de geleverde zaken, de facturen met betrekking tot de bijkomende werkzaamheden alsmede de eventuele vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming (inclusief de verschuldigde interesten en buitengerechtelijke kosten) van de overeenkomst niet heeft voldaan.

B. Zolang de eigendom van de geleverde zaken of te leveren zaken bij MAV Techniek B.V. blijft berusten, zoals bedoeld in het bepaalde van sub A, is de wederpartij anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, niet gerechtigd voornoemde zaken te vervreemden, of te bezwaren, te verhuren, te verpanden of onder welke benaming dan ook aan derden ter beschikking te stellen.

C. Bij overtreding van de wederpartij van het bepaalde in sub B zal deze aan MAV Techniek B.V. een direct opeisbare boete verschuldigd zijn ten belopen van 1½ maal de netto factuurwaarde onverminderd het recht van MAV Techniek B.V. op aanvullende schadevergoeding.

D. In het geval van een overeenkomst van koop en verkoop met een wederpartij is deze hetzij gehouden tot het tijdstip van volledige betaling de geleverde zaken tegen brand- en braakschade, diefstal, verduistering, aanspraken van derden en eigen risico passend en voor eigen rekening te doen verzekeren hetzij jegens ons aansprakelijkheid voor de volledige schade aan deze zaken die uit genoemde voorvallen voor MAV Techniek B.V. ontstaat.

E. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, behoudt MAV Techniek B.V. alle eigendom- en kopie rechten m.b.t. door hem vervaardigde tekeningen, ontwerpen, beschrijvingen, berekeningen, modellen en gereedschappen.

 

Artikel 17 Overmacht

A. MAV Techniek B.V. is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan MAV Techniek B.V. verleende opdrachten, indien die het gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Onder overmacht wordt mede begrepen: ernstige storingen in het productieproces en anderszins, oorlogen, oproer, epidemieën, natuurrampen, brand en andere calamiteiten, transportmoeilijkheden, werkstakingen, uitsluiting, maatregelen van overheidswege, voor zover deze omstandigheden directe gevolgen hebben voor een correcte uitvoering van de opdracht.

B. Zodra een onder A genoemde omstandigheid zich voordoet, zal MAV Techniek B.V. daarvan mededeling doen aan de wederpartij.

C. Indien nakoming door MAV Techniek B.V. tijdelijk onmogelijk is, is deze gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

D. Indien nakoming door MAV Techniek B.V. blijvend onmogelijk is, zal de wederpartij gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden mits schriftelijk binnen 8 dagen na kennisneming aan MAV Techniek B.V. schriftelijk medegedeeld.

 

Artikel 18 Schade en gebreken

A. Bij beëindiging van de huurovereenkomst dienen de gehuurde zaken, in dezelfde conditie waarin deze verstrekt zijn, weer ter beschikking van MAV Techniek B.V. te worden gesteld. Indien daarbij zou blijken dat de gehuurde zaken gebreken vertonen of beschadigd zijn, is MAV Techniek B.V. gerechtigd de wederpartij reparatie- dan wel,  in geval van onherstelbare schade, vervangingskosten in rekening te brengen.

B. Wederpartij is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan MAV Techniek B.V. te melden. Zonder uitdrukkelijke toestemming van MAV Techniek B.V. mag wederpartij niet tot reparatie overgaan.

C. Veranderingen aan en reparaties van het gehuurde zal MAV Techniek B.V. slecht in eigen werkplaats aanbrengen c.q. verrichten. Indien dit echter elders moet gebeuren zullen de meerkosten, tenzij dit onder de garantieverplichtingen van MAV Techniek B.V. valt, aan de opdrachtgever doorberekend worden.

D. Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde zaken buiten de schuld van de wederpartij is ontstaan, heeft deze recht op vervanging van de zaken gedurende de verdere duur van de overeenkomst.

 

Artikel 19 Aansprakelijkheid

A. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid, alsmede inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is MAV Techniek B.V. niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, bij de wederpartij.

 

B. De aansprakelijkheid van improve strekt in ieder geval niet verder dan tot het bedrag waarvoor deze verzekerd is dan wel, indien hij ter zake geen verzekering heeft afgesloten, tot het bedrag waarvoor een ondernemer met een bedrijf als dat van MAV Techniek B.V. zich pleegt te verzekeren.

C. MAV Techniek B.V. heeft te allen tijde het recht, indien en zover mogelijk, de schade van de wederpartij ongedaan te maken.

D. Wederpartij dient zelf rekening te houden met eventuele bepalingen die van toepassing zijn voor het verkrijgen van gebruiksvergunningen en/of afwijkende regelgeving buiten Nederland. MAV Techniek B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het in gebreke blijven van de wederpartij met betrekking tot het voldoen aan de geldende wetgeving of bepalingen dan wel regels.

 

E. Voor schade die wederpartij aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen zou kunnen ontstaan is MAV Techniek B.V. niet aansprakelijk. Wederpartij zal MAV Techniek B.V. ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

 

Artikel 20 Klachten

A. Een wederpartij die niet tevreden is over de door ons geleverde zaken of door ons verrichte werkzaamheden kan gedurende 4 dagen na ontvangst van zaken of voltooiing van die werkzaamheden schriftelijk een klacht indienen. In geval van niet uitwendig waarneembare gebreken dient de klacht binnen 14 dagen, doch in ieder geval binnen de garantietermijn, nadat dit gebrek zich heeft geopenbaard schriftelijk te worden ingediend.

B. Indien de klacht gegrond blijkt te zijn zal MAV Techniek B.V. alsdan zorg dragen te zijner keuze, voor vervanging van de zaken of verrichte werkzaamheden dan wel voor restitutie van de betaalde gelden minus de gemaakte kosten.

C. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van MAV Techniek B.V., onder door MAV Techniek B.V. te bepalen voorwaarden

D. Klachten met betrekking tot de factuur kunnen schriftelijk gedurende 8 dagen na factuurdatum worden ingediend.

E. Bij klachten omtrent de soort en hoeveelheid van verkochte en/of verhuurde goederen, bindt de bij overeenkomst opgenomen goederenlijst

F. Het onder A bepaalde geldt niet indien er slechts sprake is van een geringe afwijking van hetgeen overeengekomen is. Bij beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt. moet een gemiddelde uit de levering genomen worden; er kan geen afkeuring plaatsvinden op enkele stuks of eenheden.

 

Artikel 21 Verzekeringen

A. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen dienen alle verzekerbare risico’s vanaf het moment van afgifte van het materieel uit het depot van MAV Techniek B.V. door wederpartij te worden verzekerd tegen nieuwwaarde bij een solide maatschappij. In de betreffende polis(sen) dient MAV Techniek B.V. als medeverzekerde onder de polis te zijn vermeld. Hier onder vallen ondermeer: brandschade, diefstal- en/of braakschade, transportschade, bliksem/elektriciteit- dan wel vochtschade en de plicht tot het eventueel verhoging van de aansprakelijkheidspolis van de wederpartij tot dekking van nieuwprijs van de gehuurde goederen. Dit alles dient te gebeuren op kosten van de wederpartij.

B. Het niet voldoen van de wederpartij aan de aan de door de assuradeur gestelde voorwaarden met betrekking op de onder lid A genoemde verzekeringen, het weigeren van de assuradeur om overgaan te gaan tot betaling van de door MAV Techniek B.V. gelden schade zoals ondermeer genoemd onder lid A of het verzuimen van het afsluiten van genoemde verzekeringen kan nooit leiden tot verminderde aansprakelijkheid jegens de aan MAV Techniek B.V. te vergoeden schade.

 

Artikel 22 Garantie

A. op de door MAV Techniek B.V. geleverde zaken wordt uitsluitend garantie gegeven, zoals die door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier aan MAV Techniek B.V. is verleend en jegens MAV Techniek B.V. wordt nagekomen.

B. Reparaties en/of materialen die eventueel voor garantie in aanmerking komen, dienen met inbegrip van bijkomende kosten, zoals sleep, vracht, verblijf- en rentekosten terstond te worden betaald. Restitutie wordt verleend in geval van acceptatie van de garantieafspraak door de fabrikant c.q. leverancier tot ten hoogste het bedrag, dat door deze aan MAV Techniek B.V. wordt vergoed.

 

Artikel 23 Annulering

Overeenkomsten kunnen worden geannuleerd to 96 uur voor aanvang van de boekingsperiode zonder kosten, met uitzondering van de uit de aard van de overeenkomst blijkende noodzakelijkerwijs door MAV Techniek B.V. gemaakte kosten.. Tot 72 uur voor aanvang van de boekingsperiode word 25% van het contractbedrag in kosten gebracht, tot 48 uur 50% en tot 24 uur 75% van het contractbedrag. Indien minder dan 24 uur voor aanvang van de boekingsperiode wordt geannuleerd, dient het totale contractbedrag voldaan te worden.

 

Artikel 24 Verjaring

Alle rechtsvoorwaarden van wederpartij uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren, behoudens bepalingen van bindend recht, na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag dat de werkzaamheden werden voltooid of hadden moeten worden voltooid.

 

Artikel 25 Geschillen

A. Op alle overeenkomsten, waarop de voorwaarden geheel dan wel gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlandse recht van toepassing.

B. Bij geschillen tussen de partijen, ontstaan uit hoofde van die overeenkomsten, die daarvan het gevolg zijn en/of van deze algemene voorwaarden, is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.

C. Voor zover de berechting van de voornoemde geschillen behoort tot de competentie ener rechtbank, zullen deze in de eerste aanleg uitsluitend door de bevoegde rechter binnen het Arrondissement waar MAV Techniek B.V. gevestigd is, worden behandeld.